از نظر روانشناسان سالهای اولیه زندگی هر فرد نقش زیادی در شکل گیری شخصیت او در آینده دارد.در دنیای امروزی با پیشرفت تکنولوژی مثل ماهواره ها و وسایل ارتباطی دیگر تربیت کودک پیچیده تر شده است(۱)

یکی از مسائل مهمی که رعایت کردن آن لازم است احترام گذاشتن به فززندان و ارزشمندی آنهاست. اگر ما به بچه هایمان احترام بگذاریم آنها یادمی گیرند چطوری هم برای خودشان و هم برای دیگران ارزش قائل باشند.(۲)

در معارف اسلامی هم به تکریم و احترام به فرزندان اشاره شده است و به معاشرت خوب با آنان تأکید شده است.(۳)مثلا وقتی که می خواهیم بچه هایمان را صدا بزنیم از القاب زشت استفاده نکنیم که هم  احترام نگذاشتن را یاد می گیرند  هم اعتمادبه نفسشان را پایین می آوریم.

منابع:

۱. تبیین ابعاد تربیت کودک در در نظام خانواده از دیگاه اسلام، کیان مریم، فصلنامه علمی –ترویجی اخلاق، س ۵، شماره ۱۸، تابستان ۱۳۹۴، ص ۳۵-۹

۲. اهمیّت و نقش تربیتی تکریم کودکان و برخی راهکارهای عملی، مهناز بتول 

۳. وسائل الشیعة، ج ۲۱، ۴۷۶، ۸۳ - باب استحباب تعلیم الصبی الکتابة ...