در روابط همسران سه مسئله نقش موثری دارند: صمیمیت، تعهد، شهوت و غریزه جنسی.

هرچه قدر صمیمیت در روابط زوجین بیشتر باشد و زن و شوهر در مواقع مناسب در گفتار و رفتار با یکدیگر عاشقانه برخورد کنند ذهنیت خوبی نسبت به هم پیدا می‌کنند مثلاً به خودشان می گویند: همسرمن برایم ارزش قائل است و به من توجه دارد.

منابع:

برداشتی از مقاله بررسی روابط عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت، پدیدآورنده؛ قمرانی امیر، جعفر طباطبائی سمانه سادات، پژوهش‌های مشاوره، بهار ۸۵، دوره ۵، شماره ۱۷، ص ۹۵ تا ۱۰۹

 

روابط همسران